Arbeiderpartiets mangfold- og rettighetserklæring

Lørdag lanserte Tonje Brenna, 1.-kandidat for Viken Arbeiderparti, og Monica Myrvold Berg, ordførerkandidat i Drammen, en 9-punktsplan for et Viken og Drammen bygget på mangfold og like rettigheter for alle.

Samfunnet preges fortsatt av ujevne maktforhold mellom mennesker av ulike kjønn og seksuelle orienteringer. Bekjempelse av trakassering og utstøting på bakgrunn av normbrudd behøver målrettet politisk innsats. Dette er vår 9-punktsplan for et Drammen og Viken bygget på mangfold og like rettigheter for alle:

Holdningsskapende arbeid

1.    Systematisk og kontinuerlig mangfoldsarbeid i skolen og barnehagen, og nulltoleranse for hatprat. Både positive og negative holdninger bygges tidlig – skolen skal være et sted hvor alle mennesker føler seg velkommen og trygg. 

2.    Alle innbyggerne i Viken og Drammen skal ha tilgang til likeverdige offentlige tjenester. Tjenesteytere skal ha kunnskap om hvordan en møter brukere på en trygg måte, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller familieform.

Politiske virkemidler

3.    At LHBT+-politikken styrkes gjennom en konkret handlingsplan, og at organisasjonene på feltet får økt sine økonomiske bidrag. 

4.    Alle skoler og barnehager skal ha en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing og krenkingen i læringsmiljøet. Det skal være en særlig kunnskap om identitetsbasert mobbing og sårbare grupper. Likestilling- og diskrimineringsombud skal styrkes. Målsetning om alle lærere skal bli tilbudt kurs i Rosa Kompetanse.  

Kommunale og fylkeskommunale tiltak

5.    Fornye, forbedre og styrke seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensetting, relasjoner og ansvar. 

6.    Sørge for en verdig eldreomsorg for alle uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. Det tas initiativ til kompetansehevende tiltak rettet mot ansatte i tjenestene og legges til rette for trygge møteplasser for eldre LHBT-personer i samarbeid med frivillige aktører på feltet.

7.    Styrke kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold i helsetjenestene.

I arbeidslivet

8.    Inkludere arbeid mot seksuell trakassering og identitetsbaserte krenkelser i arbeidsmiljøloven.

9.    Implementere kjønnsnøytralitet i flere offentlige bygg og ha mangfoldsfokus i offentlig arbeid. Benytte trepartssamarbeidet for aktivt arbeid for mangfold og likestilling.