Politikken

Arbeiderpartiets valgprogram for Viken

Viken skal være et godt sted å leve. De aller fleste tjenester og opplevelser som preger hverdagen, er det kommunene som står for. Men en del er også fylkeskommunens ansvar. For Arbeiderpartiet er det et mål å utjevne sosiale forskjeller mellom folk. Det er en politisk oppgave å legge til rette for at mennesker skal kunne leve gode liv. Derfor vil vi satse spesielt på det som gjør oss friskere: tilgang på natur, sunn skolemat, tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet og ta vare på folkehelsa.

Arbeiderpartiet vil bidra til at folk kan ta utdanning. Enten det er gjennom videregående skole, læreplass, voksenopplæring eller fagskole: tilbudet skal være faglig sterkt og tilgjengelig der folk bor.

Vi vil bidra til et innovativt næringsliv, der verdier skapes og mennesker kan realisere ideene sine gjennom å starte bedrifter eller utvikle ideer i bedrifter og organisasjoner som allerede finnes.

Vi vil være fremst i kampen for et seriøst og organisert arbeidsliv, ta kampen mot sosial dumping og ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet. Grønne lunger, tilgjengelig natur og friluftsområder, et yrende idretts- og kulturliv og tilgjengelige museer, bibliotek, teatre og scener gir livet en ekstra dimensjon. Alt dette vil vi stå på for i Viken.

Arbeiderpartiet vil videreføre og ta vare på det som fungerer godt i Buskerud, Akershus og Østfold, og sammen bygge det nye fylket. Det vil vi gjøre gjennom å ta politisk ansvar for utviklingen: Vi skal bruke de store pengene på de store oppgavene, og ikke privatisere de grunnleggende tjenestene våre eller la noen ta ut profitt på dem.

I et fylke med stor vekst og press på de mest sentrale områdene våre, vil Arbeiderpartiet sikre en balansert utvikling. Balanse mellom bygd og by. Mellom vekst og vern. Mellom natur og utbygging.

Vi skal være en god nabo til Oslo og våre andre nabofylker, samtidig som vi skal stå på for våre innbyggeres interesser.

Vi vil at Viken skal være en tilgjengelig fylkeskommune der det er mulig for innbyggerne å finne frem til de tjenestene du er på jakt etter, der byråkratiet reduseres og åpenhet står i fokus.

Vi vil at Viken skal være et godt sted å leve. For alle oss som bor her i dag, og alle dem som kommer etter oss.

Bruk stemmeretten! Godt valg.