Tonje Brenna i rød genser og jakke, med hendene i siden

Bruker du sykkel, tog, bil, buss eller ferge? Slik påvirker fylkesvalget deg.

Flere avganger. Presise, sømløse og effektive reiser. Kollektivkort for ungdom til 250 kr.

Viken fylke og kollektivtrafikk

Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen til Viken 01.01.2020. Fylkene har ulike kollektivselskaper. Brakar, Østfold Kollektivtrafikk og Ruter. I tillegg kjører Vy tog og busser i Viken. 

Vi vil gjøre det enkelt for folk å reise grønt og miljøvennlig. En god, pålitelig og presis kollektivtrafikk er bra for klimaet og for at hverdagen skal gå opp.

Skal vi få ned utslippene, ha gode boområder og ordentlig mulighet til å bevege oss rundt uten bil, må vi ha et godt utbygd kollektivsystem. Arbeiderpartiet mener kollektivtransport er et offentlig ansvar og vil ha folkevalgt kontroll med kollektivselskapet vårt. Det er et mål for Arbeiderpartiet at kollektiv skal være den billigste måten å reise på i Viken.

Sykkel
At flere sykler er bra for folkehelsa. Derfor må vi bygge ut sykkelveinettet. Vi vil legge til rette for at det enkelt å sykle til knutepunkter der man for eksempel kan reise videre med kollektivtrafikk. Alle skal føle seg trygge når de ferdes med sykkel, og det vil bli et viktig for oss å jobbe med trafikksikkerhet spesielt for syklister.

Tog
Togtilbudet er statens ansvar og styres ikke av fylkeskommunen. Når vi får etablert et felles billettsystem, vil Viken fylkeskommune være en av de viktigste samarbeidspartnerne med Vy. Vi vil bruke rollen fylkeskommunen får til å legge press på at avgangene må være presise. Vi vil også jobbe opp mot Storting og Regjering, som har ansvaret for at for eksempel bygging av nytt signalanlegg går alt for sakte. Dette påvirker togpendlerne hver eneste dag.

Buss
Vi skal eie vårt eget kollektivselskap og sørge for gode arbeidsforhold for de som jobber der. Vi skal sørge for flere avganger og at bussen korresponderer med videre transport som tog, ferge og bane. 

Ferge
Flere steder i Viken er sjøen korteste og beste reisevei til for eksempel jobb. Vi vil ta i bruk sjøen mer og ha elektriske ferger som ikke slipper ut klimagasser eller forurenser havet og skader økosystemene.

Bil
Noen må kjøre bil, og det er unødvendig at de skal måtte kaste bort tid i kø. Bilene som kjører på veiene våre må være så miljøvennlige som mulig. Det viktig for lufta vi puster inn og for at utslippene skal kuttes. 

Et felles billettsystem
Regjeringen deler opp og forverrer kollektivtilbudet nasjonalt. I Viken er Arbeiderpartiet garantisten for at det kollektivselskapet i Viken skal eies av fellesskapet og at det skal være sømløst lokalt. Vi tror ikke du endrer reisevanene dine når fylkesgrensene endres. Men det skal være enkelt å reise i hele vårt store område. 

Viken er et sammensatt fylke. Noen bor i by, mens mange bor mer landlig. I noen områder vil det være fornuftig med bestillingstransport, fremfor faste bussruter. Uansett hvor du bor i Viken bør det være mulig å komme seg til et kollektivknutepunkt som kan være utgangspunkt for en videre reise uten bil.

En vesentlig del av å være et tilgjengelig samfunn, er å ha godt universelt utformede holdeplasser og stasjoner. Innfartsparkering og trygg parkering av sykler er viktig for at reisen skal henge sammen. Gangfelt, belysning, sykkelfelt, trygge skoleveier for ungene våre og sykkelveier er noe av det som gjør fylket bedre. Alt dette er viktig for Arbeiderpartiet.

Å sørge for et godt kollektivtilbud i Viken er en av de største og viktigste oppgavene for Arbeiderpartiet etter valget 2019.