Gruppebilde av fylkesrådet i Viken, kledd i pridefarger

Politisk regnskap 2019 - 2021

Fra fylkesrådet sommeren 2021

17. oktober 2019 ble Viken fylkesting konstituert på NMBU i Ås. Da ble også fylkesrådet Brenna utnevnt. Fylkesrådet består i dag av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 


Fylkesrådet har styrt Viken trygt gjennom koronakrisen og gjennomført politikk for mer rettferdighet og like muligheter, å ta hele Viken i bruk og starta klimahandling for et grønnere Viken. 

Fylkesrådet er godt i gang med gjennomføring av politisk plattform, selv om mye fortsatt er ugjort. På ettårsdagen i oktober 2020 la fylkesrådet fram et politisk regnskap med alt som ble gjennomført det første året, sammen med fylkesrådets forslag til Viken-modellen for et trygt og seriøst arbeidsliv. Dette regnskapet er nå oppdatert ved inngangen til juli 2021. 


Trygg styring i urolige tider 

Koronakrisen rammet Viken hardt gjennom nedstengingen av samfunnet med påfølgende høy arbeidsledighet og mange permitteringer - spesielt i noen deler av fylket. Fylkesrådet reagerte raskt ved å legge fram en egen tiltakspakke for å hjelpe arbeids- og samfunnslivet i Viken, og samlet alle partiene i fylkestinget om forventninger til storting og regjering.


Vinteren og våren 2021 har store deler av Viken igjen vært rammet av mye smitte og påfølgende nedstenging. Smittevernstiltakene i store deler av vårt fylke har rammet deler av samfunnet og arbeidslivet vårt hardt. Våren 2021 samlet fylkesrådet på nytt alle partiene i fylkestinget om en ny Viken-pakke på 78 millioner. Pakken styrket blant annet støtteordninger til næringslivet, ga økte midler til vedlikehold og inneholdt en hjelpepakke for barn og unge på vei ut av koronaen. 


Samtidig har vi også gjennomført den store jobben det er å dra i gang en ny fylkeskommune, på en måte som har sikret stabile og gode tjenester til folk i Viken.


Arbeidet med å håndtere koronasituasjon og få hjulene i samfunnet i gang igjen har preget oppstarten av Viken fylkeskommune og fylkesrådets periode til nå. Viken fylkeskommune har i denne sammenheng bevilget midler til ulike tiltak innen blant annet skole, samferdsel, næring og kulturliv. 


Fylkesrådets viktigste koronatiltak har vært

 • Lagt fram to Vikenpakker med økt hjelp til næringsliv, samfunnsliv, kulturliv og barn og unge.
 • 74 millioner er fordelt til mer enn 200 korona-utsatte bedrifter i virkemiddelordningen for bedriftsintern opplæring og kompetanseheving i bedrifter. Ytterligere 60 millioner lyses ut og fordeles i månedene fremover.
 • To ekstraordinære koronaordninger rettet mot destinasjonsselskapene i Viken for sommersesongen 2020 og vintersesongen 2021.
 • Støttet nye læreplasser i utsatte bransjer, gjennom økt lærlingtilskudd.
 • Satset på lærlinger og opplæringstiltak for yrkesfagelever.
 • Hjelp til kollektivselskapene – Både videreformidling av statlig kompensasjon og forskuttering fra Vikens side.
 • Forsert vedlikehold av fylkeskommunale bygg, samt 20 millioner kroner ekstra til vedlikehold i Vikenpakke 2.

Viktigste politiske gjennomslag

Fylkesrådet er godt i gang med å gjennomføre den politiske plattformen, 57 prioriterte punkter vedtatt av fylkestinget i desember 2019. og budsjettet for 2021 vedtatt i desember 2020. Fylkesrådet gjennomfører politikk for mer rettferdighet og like muligheter for alle, å ta hele Viken i bruk og klimahandling.


Mer rettferdighet og like muligheter for alle 

 • Vedtatt ny inntaksordning basert på nærskoleprinsippet, som gir elevene fortrinn til å gå på sin nærskole.
 • Vedtatt ny felles elev-pc-ordning basert på gratisprinsippet.
 • Vedtatt Viken-modellen for et mer seriøst og trygt arbeidsliv.
 • Vedtatt ny eierskapsmelding, som ivaretar aktivt eierskap og samfunnsansvar.

Ta hele Viken i bruk

 • Vedtatt enerettsområder for drosjenæringa i 30 kommuner, for å opprettholde drosjenæring i spredtbebygde områder og å motvirke negative konsekvenser av regjeringens deregulering av drosjenæringa.
 • Fordelt 75 millioner til bredbåndsutbygging i 20 kommuner, slik at 5000 husstander får bedre bredbåndsdekning de neste årene.
 • Satset på næringsutvikling i distriktskommuner i Viken og bevilget 5,5 millioner. 
 • Satset på tiltak for landbruket med 7,2 millioner, hvor rekruttering, kompetanseheving og utviklingstiltak er vektlagt. 
 • Valgt piloter for bygdemiljøpakker i Rollag, Aremark og Lunner.
 • Vedtatt Regional planstrategi for Viken 2020-2024: «Veien til et bærekraftig Viken», som følger opp Agenda 2030 og FNs bærekraftmål.
 • Fulgt opp regional planstrategi med høring av felles planprogram for de tre regionale planene Areal og mobilitet, Kompetanse og verdiskaping og Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd.

Klimahandling

 • Sikret utbygging av Fornebubanen og tiltak til kollektivtrafikk gjennom handlingsprogram for Oslopakke3 og en bedret og mer klimavennlig E18-løsning. 
 • Etablert Klimapartnere Viken for samarbeid med næringslivet for grønn omstilling.
 • Bevilget 12,5 millioner til ladeinfrastruktur til sameier og borettslag i hele Viken, samt 5 mill kr til en ny tilskuddsordning for ladeinfrastruktur i Vikenpakke 2.
 • Oppdatert klimaregnskapet for utslipp fra Viken fylkeskommune.
 • Lagt fram Plan for fossilfri 2028 med to-årig utskiftingsplan.