Halvard Ingebrigtsen på talerstol under pressekonferanse

Tiltak fra fylkesrådet i Viken for å møte koronakrisen

Fylkesrådet i Viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe Viken-samfunnet i koronakrisen. Flere tiltak kommer i ukene framover.

Vil du søke? Du finner mer informasjon om ordningene her: https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/

1. 24 MILLIONER KRONER TIL BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING;
Fylkesrådet utvikler, i samarbeid med partene i arbeidslivet, en ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring for bedrifter. Formålet med ordningen er å tilby skreddersydde kompetansehevingstiltak som både styrker bedriften og den enkelte arbeidstaker.

2. VEDLIKEHOLDE OG RENOVERE VÅRE BYGG 
Forsere planlagt vedlikehold, service, kontroll og mindre øvrige tiltak på skoler og eiendom som står helt eller delvis tomme. Formålet er å gi næringsliv og leverandører flere oppdrag, slik at hjulene kan holdes i gang. Viken skal opprettholde tempo for planlagte anskaffelser, identifisere og prioritere prosjekter som kan iverksettes raskt. Innlede dialog med bygg- og anleggsnæringen om egnede prosjekter og anskaffelsesmodeller som er tilpasset konsekvenser grunnet koronasituasjonen. Eksempler: Innenfor nylig fordelte vedlikeholdstiltak for ca. 70 millioner kroner, arbeides det nå med å identifisere enkle tiltak som kan bestilles raskt for gjennomføring. Kontroll av brannvarslingsanlegg og kontroll/service på brannslukkeutstyr Mindre reparasjoner, f.eks. ødelagte stikkontakter mm.

3. 35 MILLIONER KRONER TIL MOBILISERING TIL FORSKNING FOR ØKT INNOVASJON 
Raskt lyse ut og behandle søknader innenfor en ramme på 15 millioner kroner, med etterfølgende utlysning av ytterligere inntil 20 millioner kroner i Regionalt forskningsfond Viken. Formålet er mobilisering til forskning for å oppnå økt innovasjon i næringslivet/offentlig sektor. Regionalt forskningsfond er en tilskuddsordning direkte rettet mot enkeltbedrifter.

4. 22 MILLIONER KRONER TIL NÆRINGSUTVIKLING 
Flere støtteordninger rettet mot utvikling av næringslivet kan brukes til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer. Føringene for ordningene justeres slik at næringslivets nåværende situasjon ivaretas. Disse ordningene får to søknadsfrister før sommeren.

5. 3 MILLIONER KRONER TIL Å BYGGE LADEANLEGG 
Gi støtte til å etablere ladeinfrastruktur i borettslag i Viken. Raskt utlyse og behandle søknader.  Ved behov vil fylkesrådet vurdere å anbefale at rammen utvides.

6. KURS FOR SELVSTENDIGE OG FRILANSERE 
500.000 kroner til å tilby digitale kurs som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i ei tid med lite oppdrag.

7. TILTAK FOR REISELIVSNÆRINGA 
Støtte destinasjonsselskapene slik at bedriftenes medlemskontingent i destinasjonsselskapene kan reduseres. Styrke destinasjonsselskapene slik at de kan gi styrket veiledning til reiselivsbedriftene i vanskelige tider. Innrette eksisterende støtteordninger (KulturArvOpplevelser og Næringsutvikling i distriktskommuner) til å støtte mer kortsiktige tiltak, blant annet markedstiltak, pakking av produkter, hjemlevering og sesongsamarbeid.

8. TILTAK FOR LANDBRUKET 
Støtteordninger rettet mot landbruket innenfor en ramme på 7 millioner kroner åpnes for strakstiltak som adresserer næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft. Fylkeskommunen vil styrke samarbeidet mellom aktørene for å adressere næringens behov for sesongarbeidskraft, infrastruktur og kompetanse med målrettede tiltak. Viken fylkeskommune vil vurdere om våre innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter.

9. RASKERE UTBETALING OG VEILEDNING TIL KULTURSEKTOREN 
Prioritere raskere utbetaling av tidligere innvilgede spillemidler (2019) og raskere behandle årets spillemiddelsøknader (320-350 millioner kroner). Tilskudd til kunst og kultur, idrett-og friluftslivsorganisasjoner utbetales så raskt som mulig. Utbetale driftstilskudd til museer snarest. Idrettslag eller andre frivillige lag og organisasjoner som har faste avtaler om hall- eller baneleie med Viken fylkeskommunes skoler skal ikke betale dette i perioden de ikke får benytte anleggene. Fylkeskommunen vil gi veiledning til selvstendig næringsdrivende og frilansere innen kultursektoren som er rammet.

10. SAMARBEID MED KONTRAKTSENTREPRENØRER FOR Å HOLDE PÅ ANSATTE 
Viken fylkeskommune har en rekke inngåtte og løpende kontrakter innen drift og vedlikehold av fylkesveier. Vi vil starte en dialog med hver enkelt av våre kontraktsentreprenører for å avdekke interessen og behovet for å bestille tiltak, som er særlig egnet til å bidra til å opprettholde sysselsetting hos hver enkelt entreprenør, som samtidig løser Vikens behov.

11. KOLLEKTIVSELSKAPENE OG DROSJENÆRINGEN 
Viken fylkeskommune ønsker ikke at våre kollektivselskaper og deres kontraktsfestede operatører skal bære kostnaden ved bortfall av skoleskyssinntekter i den perioden som skolene er stengt. Viken fylkeskommune vil derfor opprettholde sitt tjenestekjøp av skoletransport fra kollektivtransportselskapene. Vi vil ha dialog med selskapene om hvordan godtgjørelsen for både buss, båt og drosje kan beregnes og hvordan kapasiteten kan utnyttes. Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselskapene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette.

12. ELEVENE OG LÆRLINGENE ER VIKTIGE RESSURSER I VIKEN 
Vi vil legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunnskritiske områder i Viken. Viken vil organisere og tilby digital opplæring til lærlinger som risikerer permittering. Viken vil legge til rette for at lærlinger som nå venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig. Viken vil søke sentrale myndigheter om dispensasjon dersom regelverk er til hinder for dette.

13. RASK BETALING OG GJENNOMGANG AV KONTRAKTSVILKÅR 
Viken ønsker å betale sine fakturaer raskt. Dette for å bedre likviditeten hos Vikens leverandører. Leverandørene må sørge for korrekt faktura. Vi vil gjennomgå Vikens kontraktsvilkår på ulike områder sett i lys av dagens situasjon.

14. IKKE AVBESTILLE ARRANGEMENTER  
Der det er mulig skal Viken ikke avbestille egne arrangementer, men flytte dem i tid. Vi tar sikte på å re-bestille arrangementer som må avlyses grunnet koronasituasjonen. Booke inn arrangement frem i tid der vi vet vi skal arrangere noe for å sikre aktører trafikk. Viken går i dialog med aktører og søkere for å sikre løpende, effektiv og fleksibel tilskuddsbehandling, og raske utbetalinger.

15. BENYTTE INTERNASJONALE ORDNINGER 
Følge opp hasteutlysninger fra EU som er relevante for Vikensamfunnet. Mobilisere og veilede søkere til aktuelle ordninger, og sette forsterket oppfølging og rådgivning på søknadsutvikling.

16. KOORDINERING MELLOM VIKTIGE AKTØRER 
Viken fylkeskommune vil møte LO og NHO jevnlig for å diskutere situasjonen. Vi vil også invitere virkemiddelaktører og andre fagsammenslutninger til å drøfte utfordringene vi står overfor, hvilke tiltak som er aktuelle og hvordan vi kan samordne oss.
Viken fylkeskommune vil også samarbeide med kommuner som har store næringslivsmessige utslag av krisen. For å sikre at næringslivets aktivitet kan holdes mest mulig i gang, vil vi ha dialog med kommunene om de praktiske utslagene av smittevernbegrunnede reiserestriksjoner.
Viken fylkeskommune skal koordinere og samordne virkemidler med Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Bidra til at klynger, inkubatorer, etablerervirksomhet og innovasjonssystemer i Viken opprettholdes

- Vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Derfor er det så viktig vi alle stiller opp med det vi kan. Mange bedrifter har krevende tider. Folk blir permitterte og står framfor usikre tider. Viken fylkeskommune skal gjøre sin del av jobben, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune. 

- Derfor vil fylkesrådet i dag legge fram en rekke tiltak, alt fra bedriftsintern opplæring til å framskynde vedlikehold og renovering av bygg, penger til forskning og næringsutvikling, tiltak for å hjelpe lærlingene, samt rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår for de som leverer til fylkeskommunen, sier han videre. 

23. mars la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen.  

Tiltakene som legges fram i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. 

Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv. Tiltakene innen næring utgjør totalt ca 90 millioner kroner, og tiltakspakken tilsammen utgjør flere hundre millioner kroner. 

Arbeidet med tiltakene for næringslivet i Viken er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. 

- Ekstra viktig blir det nå å støtte oppunder bedriftene, særlig de små og mellomstore, i denne vanskelige tiden. Det forutsetter også ett godt partssamarbeidet på den enkelte bedrift, sier Ingebrigtsen.   

- Situasjonen for bedriftene er kritisk. Det er ingen tvil om prioritet nummer 1 fremover er å redde liv og helse. Men vi må også redde arbeidsplasser. Det er nå viktigere enn noen gang at de hjulene som kan holdes i gang, får rulle. Jeg er godt fornøyd med at Viken allerede i dag er klar med sin første pakke med tiltak. Her har Viken snudd hver stein innenfor egen virksomhet og egne budsjetter på jakt etter tiltak som vil hjelpe bedriftene så raskt som mulig i den krisen vi står midt oppe i. Dette er tiltak som er viktig for bedrifter i hele Viken og på tvers av bransjer. Og ikke minst, de vil bety noe for arbeidstakere i hele Viken, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo

Regionleder Ulf Lervik i LO Viken Oslo mener det er riktig og viktig at Viken fylkeskommune legger den norske samarbeidsmodellen med trepartssamarbeidet til grunn for tiltakene.  

- I tider som nå er empati, ansvar og samhold viktig medisin. Det er sammen vi skal sikre liv og helse først, samt bekjempe smitten. Og det er sammen vi må sikre arbeidsplassene og skape trygghet for både arbeidsgivere og arbeidstagere. Det er også sammen på den enkelte arbeidsplass at tillitsvalgte og ledere i ett godt partssamarbeid finner de beste løsningene. Viken-pakken som legges frem her i dag bidrar til at flere arbeidsplasser sikres. Tiltakene vil bidra til å skape arbeid for bedrifter som nå sliter, og de vil bidra til at arbeidsfolk kan få kompetanseutvikling så arbeidsplassene er bedre rustet i tiden fremover, også når denne krisen er over, sier Lervik. 

Partene skal i tiden fremover ha fortsatt tett dialog for å finne best mulig løsninger for trygge folks hverdag og arbeidssituasjon. 

Tar grep for å begrense permittering i næringslivet 

Når det gjelder tiltak for næringslivet settes det blant av 24 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Målgruppen er bedriftene.   

- Hovedformålet med ordningen er å gi skreddersydde og relevante tiltak for arbeidsmarkedet som hever kompetansen. Tiltak både på kort og lang sikt gir nødvendig kompetanseoppdatering og omstilling til bedrifter og arbeidstakere som berøres sterkt av koronakrisen. Dette er et strakstiltak, sier Ingebrigtsen. 

Videre settes det blant annet av 22 millioner kroner til næringsutvikling, hvor flere støtteordninger kan brukes til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer. Føringene for ordningene justeres slik at kortsiktige tiltak også blir støtteverdige.  

Framskynder vedlikehold 

-Vi skal se på muligheten for å kunne framskynde planlagt vedlikehold, service, kontroll og andre tiltak på skoler og eiendom. Formålet er å gi næringsliv og leverandører flere oppdrag, slik at hjulene kan holdes i gang, sier Ingebrigtsen.  

Innenfor nylig fordelte vedlikeholdstiltak for rundt 70 millioner kroner, arbeides det nå med å identifisere enkle tiltak som kan bestilles raskt for gjennomføring. 

- Vi vil også sørge for å betale fakturaer raskt, for å bedre likviditeten hos Vikens leverandører, sier Ingebrigtsen.  

Tilbyr løsninger for lærlinger og elever 

Vikens mange elever og lærlinger står også i utfordrende tider. Viken fylkeskommune vil framover legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunnskritiske områder. Videre vil Viken fylkeskommune organisere og tilby digitale løsninger til lærlinger som får opplæringen sin avbrutt, enten gjennom oppsigelse eller permittering.  

Siv Jacobsen- Vi vil legge til rette for at lærlinger som venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig. Vi vil søke sentrale myndigheter om dispensasjon dersom regelverk er til hinder for dette, forteller fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen. 

Kompenserer tapte inntekter for transportselskaper

Viken fylkeskommune ønsker ikke at selskapene som utfører kollektivtransporten skal bære kostnaden ved bortfall av skoleskyssinntekter i den perioden som skolene er stengt. Viken fylkeskommune vil derfor opprettholde sitt tjenestekjøp av skoletransport fra kollektivtransportselskapene. Det inngås dialog med selskapene om hvordan godtgjørelsen for både buss, båt og drosje kan beregnes og hvordan kapasiteten kan utnyttes. Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselskapene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette. Kristoffer Robin Haug

-Vi i Viken fylkeskommune vil samarbeide med transportselskapene for å sikre kritisk infrastruktur og mest mulig trygghet for de som utfører kollektivtransporten, sier fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer Robin Haug.

Raskere utbetaling av spillemidler og kulturtilskudd 

Videre skal tidligere innvilgede spillemidler utbetales raskere, og saksbehandling av årets spillemiddelsøknader tilpasses situasjonen. Flere øvrige planlagte tilskudd betales ut så raskt som mulig. Det gjelder i både kunst- og kulturlivet, og idretten, samt driftstilskudd til museer.    

Camilla Eidsvold- Idrettslag eller andre frivillige lag og organisasjoner som har faste avtaler om hall- eller baneleie med Viken fylkeskommunes skoler skal ikke betale dette i perioden de ikke får benytte anleggene, sier fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold.  

Strakstiltak skal gi arbeidskraft i landbruket

Innenfor landbruket åpnes det for strakstiltak gjennom støtteordninger på 7 millioner kroner for å bøte på næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft.  Anne Beathe Tvinnereim

- Fylkeskommunen vil styrke samarbeidet mellom aktørene for å avhjelpe næringens behov for sesongarbeidskraft, infrastruktur og kompetanse med målrettede tiltak. Viken fylkeskommune vil vurdere om våre innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter, sier fylkesråd for klima- og miljø Anne Beathe Tvinnereim.  

Flere tiltak kommer 

Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen understreker at flere tiltak vil komme framover. 

- Dette må ses på som første del av tiltakene Viken kommer med. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi gjør løpende vurderinger på hvordan vi best mulig kan hjelpe, sier han. 

Han understreker viktigheten av å stå sammen i tiden som kommer for å løse de mange krevende utfordringene.  

- Det er i fellesskap vi løser de store utfordringene. Samhold og solidaritet er og blir viktig i tida fremover. Fylkesrådet vil invitere med alle partier i fylkestinget til samarbeid om tiltakene som skal komme, sier Ingebrigtsen. 

Siv Henriette Jacobsen på talerstol under pressekonferanse