Demokrati i Viken

Alle deler av Viken, både bygd og by, skal oppleve seg som like relevant

  • Bruke råd som eldre- og ungdomsråd aktivt i den daglige politikkutformingen i Viken.
  • Ha god og tett dialog med kommuneregionene.
  • Fylkeskommunen skal være en innkjøper som fremmer klima, innovasjon og anstendige arbeidsvilkår.
  • Sørge for tydelig folkevalgt kontroll med våre tjenester.
  • Ivareta den norske modellen og tilrettelegge for et godt trepartssamarbeid med partene i arbeidslivet.
  • Gjøre Viken og Vikens tjenester universelt utformet, både med tanke på fysisk, digital, og språklig tilgjengelighet.
En rekke studenter sitter og jobber spredt rundt i et bilbiotek. Foto: Øivind Haug

Viken er et stort og sammensatt fylke, og rommer både bygd og by. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle deler av Viken skal oppleve seg som like relevant. Kommunene må inkluderes og lyttes til. Ulike grupper som bør lyttes til særskilt, som seniorer og ungdom, skal høres. Det er viktig at de folkevalgte er representative for hele Viken. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at mennesker bosatt i ulike deler av Viken, og i ulike livsfaser, kan delta i demokratiet.

Arbeiderpartiet er opptatt av at det er de folkevalgte som skal ha politisk styring og ansvar for de tjeneste fylkeskommunen tilbyr. Det er gjennom demokratiske valg vi uttrykker om vi er fornøyd eller ikke med de tjenestene vi som innbyggere mottar. Arbeiderpartiet mener at i et fylke av Vikens størrelse, er det klokt å styre etter en parlamentarisk modell.

Det må være tydelig hvem som har ansvar for hvilke tjenester og hvordan man som innbygger kan nå frem med sitt syn eller sine spørsmål. Vi skal ha åpenhet, innsyn og transparens i våre prosesser. De tillitsvalgte skal sikres tilstrekkelig tilgang på informasjon om prosesser som angår deres arbeidsplasser og hverdag. Fra før er det enighet om at Vikens hovedkontor skal ligge like vest for Oslo, og at et desentralisert kontor opprettholdes i Nedre Glomma. Arbeiderpartiet støtter dette og er opptatt av at det skal være ro og forutsigbarhet for de mange hundre ansatte som hver dag skal gå på jobb i administrasjonen i Viken fylkeskommune.

Fylkeskommunen skal være en seriøs arbeidsgiver som går foran som et godt eksempel som innkjøper. Hovedregelen skal være hele, faste stillinger. Vi skal være rasjonelle og klimavennlige i våre innkjøp. Viken skal kjøpe varer og tjenester gjennom seriøse leverandører med anstendige arbeidsvilkår for sine ansatte, krav og lærlinger og der miljøhensyn vektlegges.

For Arbeiderpartiet er det viktig å ivareta og utvikle den norske modellen med trygg økonomisk styring, gode felles velferdsordninger, samt et seriøst og organisert arbeidsliv. Derfor vil vi ta utgangspunkt i trepartssamarbeidet med hovedorganisasjonene i arbeidslivet for å videreutvikle et samfunns- og arbeidsliv med små forskjeller, rettferdige tjenester og med høy grad av tillit.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Demokrati i Viken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker