Klima i Viken

Få ned utslipp med klimabudsjett og -regnskap, bygge klimavennlige byer og tettsteder.

  • Satse på de unike kompetansesentrene vi har i fylket både i privat og offentlig sektor.
  • Legge til rette for mange nye grønne arbeidsplasser.
  • Bygge sammenhengende sykkelveier over hele fylket.
  • At alle nye fylkeskommunale bygg skal oppfylle strenge miljøkrav.
  • Ha en fylkeskommunal bilpark uten utslipp.
  • Vektlegge klima tydelig i anbud.
  • Bidra til samarbeid og innovasjon som gir nye, grønne løsninger.
  • Ha klimaregnskap- og budsjett som et viktig virkemiddel i planlegging og gjennomføring av prosjekter.
En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Viken Arbeiderparti vil jobbe for en smart og bærekraftig by- og tettstedsutvikling, der vi tenker klima og miljø i alt vi gjør. Her i Viken skal det være attraktivt å bo, jobbe, besøke, oppleve og skape. I Viken, som i resten av verden, vokser byene og tettstedene, og i dag står byene for rundt 80 prosent av det globale energiforbruket og CO2-utslippene. Dette ønsker Viken Arbeiderparti å gjøre noe med, og vi vil arbeide for å nå klimamålene i Parisavtalen, hvor FNs bærekraftsmål setter retning.

Viken Arbeiderparti vil jobbe for å løse by- og tettstedsutfordringer ved å dyrke mangfoldet og kreativiteten som finnes der. Det må legges til rette for boligutvikling med gode bokvaliteter, og med botilbud til alle samfunnsgrupper. Viken Arbeiderparti vil jobbe for å utvikle smarte byer og samfunn, hvor teknologi er førende for å utvikle samfunn som er bedre steder å leve, bo og arbeide i. Man skal blant annet bruke teknologi til å finne nye måter å utnytte plassen i byene og tettstedene, forbedre infrastrukturen, kutte klimaavtrykket og forenkle offentlig administrasjon i fylket, samtidig som man involverer innbyggere i viktige saker. Selv om mange mennesker bor i byene våre, bor det også mange i distriktene. Arbeiderpartiet vil ta vare på distriktene og dyrke deres særpreg.

Klimautfordringen verden står overfor er formidabel og vil kreve en stor innsats av oss alle. For å nå målet om et klima som tar vare på jorda vår for fremtidige generasjoner må det gjennomføres smarte løsninger globalt, men ikke minst også lokalt i Viken. For Viken Arbeiderparti er det viktig at overgangen til lavere utslipp skjer på en måte som sørger for at alle har en jobb å gå til. Derfor vil vi utvikle de unike kompetansesentrene vi har over hele fylket til å skape nye grønne arbeidsplasser.

Viken Arbeiderparti mener at et mer klimavennlig fylke også byr på mange muligheter. Vi ønsker at i et mer klimavennlig Viken-samfunn skal folk oppleve høyere livskvalitet og ha en bedre helse. Derfor vil vi gjøre det enkelt å reise miljøvennlig og leve gode liv nær naturen. Viken fylkeskommune har også mulighet til å bli en stor bidragsyter for klima. Gjennom bygging av nullutslippsbygg og utskiftning av bilparken til mer miljøvennlige alternativer vil det være mulig å kutte store utslipp. Kildesortering, redusert bruk av engangsplast og kartlegging av klimagassutslipp i store og små prosjekter er noen av tiltakene vi vil jobbe for. Viken Arbeiderparti mener det er viktig å vektlegge klima og natur i forbindelse med anbud og når fylket skal gjennomføre store prosjekter i egen regi.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Klima i Viken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker