Klima i Viken

Få ned utslipp med klimabudsjett og -regnskap, bygge klimavennlige byer og tettsteder.

  • Satse på de unike kompetansesentrene vi har i fylket både i privat og offentlig sektor.
  • Legge til rette for mange nye grønne arbeidsplasser.
  • Bygge sammenhengende sykkelveier over hele fylket.
  • At alle nye fylkeskommunale bygg skal oppfylle strenge miljøkrav.
  • Ha en fylkeskommunal bilpark uten utslipp.
  • Vektlegge klima tydelig i anbud.
  • Bidra til samarbeid og innovasjon som gir nye, grønne løsninger.
  • Ha klimaregnskap- og budsjett som et viktig virkemiddel i planlegging og gjennomføring av prosjekter.
En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Viken Arbeiderparti vil jobbe for en smart og bærekraftig by- og tettstedsutvikling, der vi tenker klima og miljø i alt vi gjør. Her i Viken skal det være attraktivt å bo, jobbe, besøke, oppleve og skape. I Viken, som i resten av verden, vokser byene og tettstedene, og i dag står byene for rundt 80 prosent av det globale energiforbruket og CO2-utslippene. Dette ønsker Viken Arbeiderparti å gjøre noe med, og vi vil arbeide for å nå klimamålene i Parisavtalen, hvor FNs bærekraftsmål setter retning.

Viken Arbeiderparti vil jobbe for å løse by- og tettstedsutfordringer ved å dyrke mangfoldet og kreativiteten som finnes der. Det må legges til rette for boligutvikling med gode bokvaliteter, og med botilbud til alle samfunnsgrupper. Viken Arbeiderparti vil jobbe for å utvikle smarte byer og samfunn, hvor teknologi er førende for å utvikle samfunn som er bedre steder å leve, bo og arbeide i. Man skal blant annet bruke teknologi til å finne nye måter å utnytte plassen i byene og tettstedene, forbedre infrastrukturen, kutte klimaavtrykket og forenkle offentlig administrasjon i fylket, samtidig som man involverer innbyggere i viktige saker. Selv om mange mennesker bor i byene våre, bor det også mange i distriktene. Arbeiderpartiet vil ta vare på distriktene og dyrke deres særpreg.

Klimautfordringen verden står overfor er formidabel og vil kreve en stor innsats av oss alle. For å nå målet om et klima som tar vare på jorda vår for fremtidige generasjoner må det gjennomføres smarte løsninger globalt, men ikke minst også lokalt i Viken. For Viken Arbeiderparti er det viktig at overgangen til lavere utslipp skjer på en måte som sørger for at alle har en jobb å gå til. Derfor vil vi utvikle de unike kompetansesentrene vi har over hele fylket til å skape nye grønne arbeidsplasser.

Viken Arbeiderparti mener at et mer klimavennlig fylke også byr på mange muligheter. Vi ønsker at i et mer klimavennlig Viken-samfunn skal folk oppleve høyere livskvalitet og ha en bedre helse. Derfor vil vi gjøre det enkelt å reise miljøvennlig og leve gode liv nær naturen. Viken fylkeskommune har også mulighet til å bli en stor bidragsyter for klima. Gjennom bygging av nullutslippsbygg og utskiftning av bilparken til mer miljøvennlige alternativer vil det være mulig å kutte store utslipp. Kildesortering, redusert bruk av engangsplast og kartlegging av klimagassutslipp i store og små prosjekter er noen av tiltakene vi vil jobbe for. Viken Arbeiderparti mener det er viktig å vektlegge klima og natur i forbindelse med anbud og når fylket skal gjennomføre store prosjekter i egen regi.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Klima i Viken?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!