Kunnskap i Viken

Utdanning, læring og kompetanse

 • Ansette flere lærere, og prioritere etter- og videreutdanning av lærere for å sikre god kvalitet.
 • Sørge for at elever som begynner på et løp ved en skole får fullføre løpet ved den samme skolen.
 • I samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeide bransjevise læreplassgarantier til kvalifiserte søkere, og styrke samarbeidet på hele kompetanseområdet.
 • Modernisere yrkesfagopplæringen ved å løfte mer av praktisk og teoretisk opplæring inn i de aktuelle fagmiljøene gjennom avtaler med bedrifter, bransjeorganisasjoner, sykehus, institusjoner o.l.
 • Styrke teamet rundt den enkelte elev gjennom å ansette flere helsesøstre, miljøarbeidere, psykologer og sosionomer.
 • Tilrettelegge for alternative løp og flere fleksible læringsarenaer i videregående opplæring, og sammen med næringslivet utvikle nye måter å samarbeide om utdanning på.
 • Ha skolekantiner i egen regi som tilbyr god og sunn mat, som bidrar til trivsel og læring samt et gratis skolemåltid til elevene.
 • Sørge for gode fysiske arbeidsforhold for både elever og lærere i skolen.
 • Styrke logopedtjenesten.
 • Bruke fagskolene aktivt for å sikre arbeidslivet og arbeidstakere ønsket kompetanse
 • Sikre elevens rett til å gå på nærskolen ved å lage et inntakssystem som gjør at elevene har rett til å gå på sin nærmeste skole dersom de søker seg dit.
 • Jobbe for at alle videregående skoler har en egen rusplan.
 • Etablere rutiner som sikrer at fagnettverkene har samarbeidsløsninger og samordnede innkjøpsordninger, slik at yrkesfagelever ikke får høyere utgifter til bøker og utstyr enn det utstyrsstipendet dekker.
En elev sitter konsentrert ved pulten sin og leser. Foto: Øivind Haug

Uansett hva din bakgrunn er eller hvor du bor i Viken, skal du ha et godt skoletilbud. For Arbeiderpartiet er det viktig å ha gode skoler over hele fylket, slik at flest mulig får et godt og relevant tilbud nært der de bor. Vi vil ha høy kvalitet på undervisningen, gode skolebygg og trygge elever som trives og lærer.

Flere må fullføre og bestå videregående opplæring. Vi skal sørge for nok lærere i skolen, som har tid til hver enkelt elev. Arbeiderpartiet vil prioritere undervisning, fremfor unødvendig testing og byråkrati, og vi vil lempe på kravene til rapportering. Vi vil tilby etter- og videreutdanning til lærerne og oppdatere IKT-utstyr og annet utstyr som kan gjøre undervisningen bedre. Spesielt viktig er det at yrkesfaglige studieretninger har så oppdatert utstyr at det er relevant å bruke det i undervisningen.

Trygge elever lærer mer. Derfor er teamet rundt eleven viktig. Helsesøster, skolepsykolog, miljøarbeidere, karriererådgivere og andre voksne er viktig, både for at eleven kan få den hjelpen hun eller han måtte trenge, og for at lærerne skal få brukt tiden på undervisning. Elever som spiser godt, lærer bedre. Arbeiderpartiet vil innføre et gratis skolemåltid til elever i videregående skole.

Vi har stort behov for faglært arbeidskraft – i dag og i fremtiden. Flere enn i dag må søke yrkesfag, og flere enn i dag må få fullføre løpet. Vi ønsker at flere jenter søker yrkesfag og lære, og at det blir en jevnere kjønnsbalanse i yrkesfagene. Det er meningsløst at kvalifiserte søkere ikke får læreplass. Arbeiderpartiet vil, i samarbeid med partene i arbeidslivet, utarbeide en læreplassgaranti til alle kvalifiserte søkere. Det skal være sammenheng mellom arbeidslivets behov for kompetanse og det yrkesfaglige studietilbudet de videregående skolene i Viken tilbyr. Gjennom tett samarbeid med næringsliv, kommuner, staten, bedrifter og organisasjoner vil vi sørge for et bedre samspill mellom arbeidslivets behov og elevenes utdanningsvalg.

Arbeiderpartiet vil styrke rådgivningstjenesten og arbeide for at færre velger feil studieretning. Rådgivningstjenesten må hjelpe elevene til å gjøre gode studie – og yrkesvalg. Det er viktig å synliggjøre at alle yrker har behov for begge kjønn. Vi vil i større grad enn i dag trekke arbeidslivets parter inn i arbeidet med kompetanse- og læreplaner.

Vi lærer så lenge vi lever og må bli flinkere til å sørge for påfyll av kunnskap i løpet av arbeidslivet. Viken har flere høyere utdanningsinstitusjoner. Det vil Arbeiderpartiet utnytte, blant annet gjennom å søke samarbeid for etter- og videreutdanning for lærere, og andre yrkesgrupper som ønsker eller trenger påfyll. Voksenopplæring er en vesentlig del av utdanningstilbudet fylkeskommunen har ansvaret for. Arbeiderpartiet vil styrke voksenopplæringen og gi flere mulighet til å fyll på med kompetanse gjennom hele livet, enten du har behov for å formalisere utdanningen din, har behov for språklig påfyll, omskolering eller tette hull i kompetansen din.

I Viken har vi flere universiteter og høgskoler, og spennende kompetansemiljøer innenfor mange ulike fag. Det er potensiale for stort og nært samarbeid mellom universiteter, høgskoler, videregående skoler, fagskoler, voksenopplæring og arbeids- og næringsliv. Viken fylkeskommune vil være en naturlig og viktig pådriver for tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv og for å se utdanning, behov for kompetanse og behov for arbeidskraft bedre under ett. Kunnskap er viktig for både enkeltmennesker og arbeidslivet.

Frafall i videregående opplæring er en stor utfordring som Arbeiderpartiet vil ha stort fokus på i Viken Fylkeskommune. For å ivareta for den enkelte elev og hindre frafall er det viktig å tilrettelegge for alternative løp og fleksible læringsarenaer, som både stiller krav og stiller opp for den enkelte. Viken Arbeiderparti vil videreføre de gode avtalene der elever på grunn av avstand eller linjevalg kan søke skoleplass på tvers av fylkesgrenser.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Kunnskap i Viken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker