Naturressurser i Viken

Naturressursene våre er felleseie og må forvaltes klokt og til det beste for både nåtid og fremtid.

  • Bidra for å nå det nasjonale målet om økt matproduksjon ved å følge opp de overordnede målene gjennom et regionalt næringsprogram for landbruket.
  • Stimulere til at matproduksjonen skal skje på en klimasmart og bærekraftig måte.
  • Samarbeide med næringen og grønne fagsentre om en fremtidsrettet naturbruksutdanning.
  • Sørge for god dialog med næringa i det regionale planarbeidet for klima og energi.
  • Stimulere til økt satsing på lokalmatproduksjon.
  • Bidra til å bygge flere bygg i tre.
Låvebygning i horisonten, grønn åker

Naturressursene våre er felleseie og må forvaltes klokt og til det beste for både nåtid og fremtid. Vannkraftrettighetene må bevares på offentlige hender. Arbeiderpartiet vil ta vare på vassdragene våre. Vassdrag og vannressurser er viktig for både transport, næring, natur og miljø og Viken gir nye muligheter for samarbeid og utvikling. I tillegg er også vassdragene våre viktige kulturhistoriske områder.

Viken har vi flere fjellkommuner det er derfor viktig at vi fortsetter samarbeidet i Fjellnettverket. Dette er viktig for å ha kompetansemiljøer i tilknytning til fjellet og stimulere til utvikling, spesielt for lokalmat og reiselivet. Skogen er en stor, viktig og klimavennlig ressurs som sysselsetter mange i Viken. Viken Arbeiderparti vil støtte opp om tiltak som stimulerer til god forvaltning av skogressursene, tiltak som bidrar til industriell utnyttelse av skogressursene, utvikling av nye produksjonsteknologier, og økt tiltak som gir bruk av biobrensel og biodrivstoff.

For at byene i Viken skal levere på klima, på innovasjon og høy kollektivandel, må de være tette. Der det er konflikt mellom jordvern og fortetting må det finnes pragmatiske, bærekraftige løsninger. Vern av dyrka mark og dyrkbar jord er viktig for Arbeiderpartiet. Det bør kun til samfunnsnyttige formål vurderes nedbygging av matjord. Arbeiderpartiet vil vurdere å prøve ut ordninger med både flytting og erstatning av matjord. Det er nær sammenheng mellom arealbruk og transport. Vi må ha gode transportforbindelser inn til byene, samtidig som vi trenger vekst og utvikling i distriktene. Hensynet til biologisk mangfold og naturens tåleevne må ligge til grunn for all arealforvaltning. Arbeiderpartiet vil at arealbruken skal skje etter en avveining mellom nærings-, friluftslivs- og miljøinteresser.

Viken er et nasjonalt spiskammer for frukt og grønt, har store kornarealer, mye grøderik jord, rike beite- og viltressurser. Viken Arbeiderparti vil legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer og at jordbruksproduksjonen skal skje på en bærekraftig måte. Gjennom en aktiv landbrukspolitikk ønsker vi å sikre et levende og bærekraftig landbruk som sikrer trygg og variert mat av god kvalitet.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Naturressurser i Viken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker