Reise i Viken

Veier, busser, ferjer, tog, billetter og alt som får oss fra A til B i Viken

 • Innføre et kollektivkort for ungdom i Viken til 250 kroner i måneden.
 • Ha et godt utbygd kollektivnett med hyppige avganger som korresponderer over hele fylket.
 • Ha gode billettsamarbeid for enkle og sømløse reiser og gode rabattordninger.
 • Jobbe for at busser, tog, ferger og andre transportmidler er trygge og moderne, er utstyrt med nok sitteplasser, har nettdekning, ladestasjoner og andre ting som gjør reisen behagelig.
 • At rabatt på kollektivtransport til elever og studenter også gis til lærlinger og fagskolestudenter.
 • Arbeide for et bedre togtilbud.
 • Jobbe for effektive og gode tverrforbindelser over riksgrensen.
 • Utvide ordningen med bestillingstransport av buss/taxi, spesielt i distriktene.
 • Vektlegge utslippsreduksjon i transportsektoren tydelig.
 • Utforme gode, tydelige anbud som vektlegger miljø, seriøse arbeidsvilkår og kvalitet i transporttjenestene.
 • Styrke og videreutvikle miljøvennlig fergetransport på fjorden.
En far og hans to barn går tur i skogen, de har stoppet opp for å studere noe. Foto: Øivind Haug

Viken er et stort fylke som strekker seg fra Halden til Hallingskarvet, gjennom mange kommuner og rundt Oslo. For å henge sammen, og for å kunne forflytte oss, må vi ha gode veier. Det er viktig for trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljøet. Arbeiderpartiet slår helt tydelig fast nullvisjonen for drepte i trafikken. Vi vil videreføre og styrke det gode og viktige trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres i både Buskerud, Akershus og Østfold. Arbeiderpartiet vil intensivere arbeidet med skredsikring av veiene våre. Få ting er så farlig som å kjøre på en utrygg vei, og lite er så bortkastet som å stå i kø. Vi må ha gode trafikkløsninger som sørger for effektive pendlerreiser og god fremkommelighet. Arbeiderpartiet vil ta fjorden i bruk og jobbe for at flere deler av Viken får ferge som fremkomstmiddel. Vi ønsker samtidig å bidra til teknologiutvikling og det grønne skiftet gjennom spesielt å satse på dette området. Viken har en rekke havner som er viktig for både logistikk og næringsliv. Arbeiderpartiet vil ta vare på, og utvikle havnene våre for fremtiden.

Skal vi få ned utslippene, ha gode boområder og ordentlig mulighet til å bevege oss rundt uten bil, må vi ha et godt utbygd kollektivsystem. Arbeiderpartiet mener kollektivtransport er et offentlig ansvar og vil ha folkevalgt kontroll med kollektivselskapet vårt. Det er et mål for Arbeiderpartiet at kollektiv skal være den billigste måten å reise på i Viken. Vi må ha presise avganger, sømløse overganger, ett forståelig billettsystem med rimelige priser og gode rabattordninger. Trafikkinformasjon i sanntid og at reisen er behagelig, er viktig for at folk skal velge kollektivtransport fremfor bilen. Å velge kollektiv fremfor bil, må oppleves som et bedre alternativ, totalt sett.

Viken er et sammensatt fylke. Noen bor i by, mens mange bor mer landlig. I noen områder vil det være fornuftig med bestillingstransport, fremfor faste bussruter. Uansett hvor du bor i Viken bør det være mulig å komme seg til et kollektivknutepunkt som kan være utgangspunkt for en videre reise uten bil. En vesentlig del av å være et tilgjengelig samfunn, er å ha godt universelt utformede holdeplasser og stasjoner. Innfartsparkering og trygg parkering av sykler er viktig for at reisen skal henge sammen. Gangfelt, belysning, sykkelfelt, trygge skoleveier for ungene våre og sykkelveier er noe av det som gjør fylket bedre. Alt dette er viktig for Arbeiderpartiet.

Gode vaner læres tidlig. Derfor er det spesielt viktig at ungdom har anledning til å reise kollektivt. Derfor vil Arbeiderpartiet innføre et eget ungdomskort i Viken til 250 kroner. Ungdomskortet skal omfatte et så stort område, og så mange transportmidler, som mulig.  Arbeiderpartiet mener staten nå ta et vesentlig større ansvar når det gjelder finansiering av kollektivtrafikk i storbyområdene. Trafikkveksten i må tas med kollektiv, sykkel og gange dersom vi som nasjon skal nå våre klimamål. I befolkningsrike områder er det spesielt avgjørende at vi lykkes med dette. Her er Viken i en særstilling.

Viken er også veien til Europa og porten til Norge. Vi har hoved-innfartsårene for frakt av personer og gods både ut og inn av landet som krever spesiell oppmerksomhet og som er viktig for arbeids- og næringslivet i hele landet.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Reise i Viken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker