Skape i Viken

Vi vil bidra til et innovativt næringsliv, der verdier skapes og mennesker kan realisere ideene sine.

 • Involvere partene i arbeids- og næringsliv i å utvikle en egen næringsplan for Viken.
 • Bruke de tunge etablerte innovasjonsmiljøene i Kongsberg, Halden og Kjeller som motorer i arbeidet med å styrke og utvikle innovasjonsmiljøet i Viken.
 • Styrke næringsklyngene i Viken.
 • Etablere innovasjonsprogram for bedrifter i Viken.
 • Fortsette satsingen på ungt entreprenørskap.
 • Tilby kontorfellesskap og rådgivning til gründere.
 • Videreutvikle kulturnæringene våre.
 • Ha lærlingkoordinatorer på skolene.
 • Stille krav om lærlinger i offentlige byggeprosjekter og i helseforetakene.
 • Styrke instruktøropplæringen, etablere flere Y-veier og satse på fagskolene.
 • Stimulere til verdiskapende og bærekraftige helårsarbeidsplasser i reiselivsnæringen i Viken og trekke Oslo-turister ut til Viken.
 • Som hovedregel lyse ut hele og faste stillinger i fylkeskommunen.
 • Teste ut bruk av egen «vikarpool» for lærere i videregående slik at flere kan få en mer forutsigbar hverdag.
Anleggsarbeider med hvit hjelm smiler

Vi må skape for å kunne dele. At mennesker har en jobb å gå til er viktig for den økonomiske uavhengigheten til den enkelte, men også for å føle tilhørighet. Folk vi gjøre nytte for seg. Derfor er arbeid viktig for Arbeiderpartiet.

Mange av fremtidens jobber er enda ikke skapt. Disse vil skapes av innovative bedrifter og enkeltpersoner. Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å satse for den som har en god ide. Vi vil sikre god bredbåndstilgang i hele Viken. Vi vil legge til rette for at gründere kan komme sammen i kontorfellesskap, få rådgivning, veiledning og treffe potensielle samarbeidspartnere. I tillegg vil vi bidra til at flere bedrifter kan innovere i egen virksomhet gjennom et innovasjonsprogram for bedrifter i Viken. Vi vil trekke på kompetansemiljøene i hele fylket, partene i arbeidslivet og kommuneregionene, og få på plass møteplasser der de virksomhetene som ønsker det kan komme sammen og lære av hverandre. Viken har store og viktige næringsklynger som er verdensledende på sine felt. Disse skal styrkes og sikres gode vilkår. Slik øker vi evnen til omstilling og sikrer fremtidig vekst.

Fylkeskommunen er en stor arbeidsgiver med mange tusen ansatte. Fylkeskommunen skal være en seriøs arbeidsgiver som involverer partene og som lytter til de berørte når endringer skal skje. Arbeiderpartiet mener hovedregelen ved utlysninger og ansettelser skal være hele, faste stillinger. Vår ambisjon er at kommunal sektor i Viken skal ha 2 lærlinger per 1000 innbygger. Som innkjøper har fylkeskommunen et ansvar, og en mulighet, til å ta gode valg og påvirke markedet i positiv retning. Vi vil jobbe for at Viken skal være en foregangsregion i kampen mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. I dette arbeidet vil vi legge Oslomodellen til grunn og jobbe systematisk mot svekkelser av norske lønns- arbeidsvilkår. De samme prinsipper skal gjelde for alt innkjøp av varer og tjenester i Fylkeskommunen.

I Viken skal vi utdanne morgendagens fagarbeidere i tett samarbeid med næringslivet. Ha egne lærlingkoordinatorer på skolene som holder kontakten med næringslivet. Vi vil sammen med partene i arbeidslivet og aktuelle bransjer vurdere om det regionalt eller nasjonalt bør etableres et eget lærlingfond som alle virksomheter innenfor et bransjeområde bidrar med og som tar deler av kostnaden for de bedriftene som tar inn lærlinger.

Ingen offentlige byggeprosjekter må bygges uten lærlinger og alle helseforetak må være forpliktet til å ta imot lærlinger. Fylkeskommunen skal ha et særskilt fokus på oppfølging av bedrifter og lærlinger som ikke er del av et opplæringskontor. Til det beste for lærlingen og bedriften er det viktig å styrke instruktøropplæringen. Vi vil opprette flere Y-veier, blant annet for helsefagarbeidere. Vi vil ha en fremtidsrettet fagskole som er tilpasset dagens arbeidsliv og stille krav til alle høyere utdanningsinstitusjoner om relevant praksis i studiene og jevnlig kontakt med næringslivet.

Reiselivet er en raskt voksende næring. Arbeiderpartiet vil stimulere til helårsdestinasjoner fordi helårsarbeidsplasser er viktig for å tilby ansatte fulle stillinger, fast arbeid og gode arbeidsvilkår. For å oppnå dette vil Arbeiderpartiet satse på tiltak som kan øke verdiskapningen i reiselivet. Dette må skje på en sosialt og miljømessig bærekraftig måte hvor det er sammenheng mellom den kunnskap vi har om miljøpåvirkninger, CO2-utslipp og lokale forhold, og måten vi utvikler og markedsfører destinasjonene. Reiselivet må utvikles i et tett samvirke med lokalmiljøet og bli en berikelse for både lokalbefolkning og tilreisende. Arbeiderpartiet vil at Viken legger til rette for, og spille en ledene rolle i, å finne finansieringsmekanismer som kan sikrer at fellesgoder kan utvikles og bidra til økt trivsel og aktivitet.

Vi må bygge på opplevelser som mål for reisen. Vi vil jobbe for at turister som kommer til Oslo skal besøke Viken for å se norsk natur, spise god lokal mat, oppleve historiske kulturminner og et rikt kulturliv. Hytter gir grunnlag for lokalt næringsliv knyttet til handel, service, bygg og anlegg. Vi skal sikre god digital infrastruktur slik at flere bruker mer tid i deltidsboligen.

Arbeiderpartiet vil styrke den norske modellen og trepartssamarbeidet med partene i arbeids- og næringslivet. Trepartssamarbeidet utgjør kjernen i det regionale partnerskapet sammen med et forsterket samarbeid med kommunene og Innovasjon Norge med flere. Vi vil gå i bresjen for å bli en foregangsregion i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi blant annet gjennom å innføre vår egen variant av «Oslomodellen».

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Skape i Viken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker