Trives i Viken

Nærhet til naturen, tilgang på gode kulturopplevelser, mulighet til tur og trening, frisk luft og hyggelige friområder.

 • Ha et levende kultur- og idrettsliv i hele fylket.
 • Sikre allemannsretten og gode muligheter for bruk av naturen.
 • Sikre gode idrettsanlegg med god kapasitet.
 • Ta vare på – og videreutvikle regionteatertilbudet.
 • Sørge for gode vilkår for utøvende kunstnere.
 • Sikre barn og ungdom tilgang på kultur gjennom den kulturelle skolesekken og et eget kulturkort for ungdom.
 • Støtte kulturfestivaler i hele regionen.
 • Styrke kulturinstitusjonene i fylket.
 • Ta vare på materielle og immaterielle kulturminner.
 • Utvikle og styrke frivilligheten som et viktig verktøy for demokrati, verdiskaping, læring, gode lokalsamfunn og folkehelse.
 • For å sikre gode lokalsamfunn gjennom satsing på nærmiljøet bør folkehelsearbeidet som allerede skjer i samarbeid med kommuner, helseforetak og frivillige videreføres som et bredt og engasjerende partnerskap i Viken.
 • Fornye seksualitetsundervisningen til å handle i større grad om grensesetting, rettigheter, seksualitet, kjønns- og legningsmangfold, kjønnsidentitet og relasjoner
 • Ha nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, lage handlingsplan mot selvmord og videreføre mobbeombud og elev- og lærlingeombud.
 • Utarbeide en handlingsplan mot radikalisering
Ungdommer på en fotballbane gjør seg klare.

Nærhet til naturen, tilgang på gode kulturopplevelser, mulighet til tur og trening, frisk luft og hyggelige friområder er viktig. Arbeiderpartiet vil ta vare på naturen og gjøre den tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den. Det er spesielt viktig å holde fast ved allemannsretten i vår del av landet, der tilflyttingen i mange områder er stor.


Viken skal ha et rikt kulturtilbud. Både for den som vil se, høre og oppleve kultur, og for dem som vil utøve den. Kulturinstitusjoner og enkeltutøvere over hele fylket gjør hver eneste dag en viktig jobb for å berike menneskers liv. Disse må sikres gode vilkår. For Arbeiderpartiet er det viktig at det vi bruker på kulturfeltet kommer hele befolkningen i Viken til gode.   Arbeiderpartiet vil sikre ungdommen gode kulturtilbud både i og utenfor skolen.  Den kulturelle skolesekken er bærebjelken i kulturtilbudet til våre unge. Også utenom skoletiden vil vi at unge skal få tilgang arrangementer, scener, utstillinger og kino i fylket vårt, gjennom en kulturkortordning.

Fylkesbibliotekene er en viktig utviklingsaktør i vårt fylke. Det er viktig å styrke disse slik at de kan være en ressurs for de lokale bibliotekene og sikre bibliotekene gjøres mer tilgjengelig for befolkningen. Museene våre skal sikres gode nok økonomiske rammer til å kunne drifte godt og samtidig utvikle publikumstilbudet. Museene er viktige kulturhistoriske formidlere som skal satses på videreutvikles. Arbeiderpartiet vil støtte og være med å videreutvikle teatrene som bidrar til kulturopplevelser i hele fylket, og gjennom dem støtte talentutvikling. Sports- og turutstyr bør gjøres mer tilgjengelig for befolkningen også gjennom utlån, for eksempel gjennom utlånsordninger etter modell fra dagens bibliotek.

Gode idrettsanlegg og nok treningstid til lokale lag og foreninger er viktig for Arbeiderpartiet. Lokaler som frivillige organisasjoner og lag kan benytte seg av, er viktig for et levende kultur- og idrettsliv rundt om i fylket. Arbeiderpartiet vil videreutvikle festivalstøtten og aktivt bruke den for å få frem nye spennende konsepter, samtidig som vi tar vare på tradisjonsrike festivaler og arrangementer over hele fylket. Arbeiderpartiet vil sørge for at skoler og andre offentlige bygg som egner seg, skal være åpne og tilgjengelige for idrett og frivillighet. Frivillig innsats er avgjørende for levende lokalsamfunn og gode opplevelser for folk som bor i Viken. Felles opplevelser binder oss sammen. Arbeiderpartiet vil bidra til å skape gode og trygge fellesarenaer.

Vi vil forebygge sykdom og fremme helse i hele Viken. Folkehelsearbeid handler om forebyggende og helsefremmende arbeid, der det er like viktig å styrke de faktorer som gjør at befolkningen opplever glede, samhold og tilhørighet – samtidig som at man forebygger de faktorer som gjør at folk opplever dårlig helse. Det handler om å skape et samfunn som både er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Vi vil bygge samfunn som reduserer ulikheter og øker muligheter for alle.

Arbeiderpartiet vil bidra til at folkehelse og livsmestring har en naturlig plass i alle skolene i Viken. Herunder helsefremmende skoler og barnehager. Skolene må brukes som en nærmiljøarena og et senter for lokalsamfunnet. Skolene videreutvikles sammen med omverden med sikte på å styrke samhold og sosiale nettverk. Vi vil skape et inkluderende Viken gjennom å ha et gjennomgående fokus på sosial ulikhet i helse. Det vil være er store forskjeller internt i Viken som det må settes inn flere utjevnende tiltak for å endre.

For Arbeiderpartiet er det viktig at seksualundervisningen som blir gitt til skoleelevene våre forbedres. Dagens undervisning er mangelfull. Ungdom får ikke nok kunnskap og forståelse for grensesetting, følelser og kjønns- og seksualitetsmangfold i dagens skole. For Arbeiderpartiet handler en god seksualitetsundervisning om å kunne sette ord på følelser, identitet og seksualitet, men også om å forebygge rettighetsbrudd, seksuell trakassering og overgrep.

Ungdom er spesielt utsatt for trusler, hets og mobbing på nett. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, lage handlingsplan mot selvmord og videreutvikle mobbeombud og elev- og lærlingeombud. Vi støtter opp om et trygt, forutsigbart og seriøst arbeidsliv. Vi skal ha nulltoleranse for trakassering og mobbing. Ingen skal ulovlig eller urimelig forskjellsbehandles på grunn av kjønn, religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne og seksuell orientering. Vi skal bygge en åpen og inkluderende fylkeskommune, bidra til økt likestilling og ha nulltoleranse for mobbing og trakassering.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Trives i Viken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker